تعداد کارکنان مرکز آموزشی درمانی پورسینا :

پرسنل پشتیبان: 360

پرسنل پشتیبان (شرکتی): 165

پزشک عمومی: 4

پزشک متخصص : 68

پرسنل پرستاری: 567

پرسنل پرستاری(شرکتی): 23

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400