قابل توجه مصدومین حوادث ترافیکی (ماده 92)
 • کلیه بیمارستان های عمومی ، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام نمایند .
   
 • کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل حق دریافت هیچ گونه وجهی ندارند .
   
 • کلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد شد .
   
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه های درمان مصدومین اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو ، ملزومات مصرفی ، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری مندرج در کتاب کالیفرنیا را تأمین نماید . بدیهی است هزینه های ثانویه از قبیل خارج کردن پیچ و پلاک و یا درمان عوارض دیررس و موارد مشابه پس از پایان روزهای پیگیری فوق الذکر مشمول این دستورالعمل نمی باشد .
   
 • مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه نمایند که حداقل شامل یکی از موارد زیر می باشد:
   
 • کروکی محل تصادف
 • گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی
 • گزارش اورژانس 115
   
 • در کل کشور چنانچه مصدومین تصادفی فاقد هرگونه پوشش بیمه ای باشد و به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی مراجعه نماید ، بیمه شده سازمان بیمه خدمات درمانی محسوب و روند رسیدگی به استناد بیمار به عهده آن سازمان می باشد .
آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400