برای مشاهده پمفلت آموزشی کوله سیستکتومی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/کوله سیستکتومی.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی ضربات قفسه سینه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/ضربات قفسه سینه-1.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی پپتیک اولسر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/پپتیک اولسر.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی پاندکتومی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/پاندکتومی.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی زخم پای دیابتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2022/Aug/14/زخم پای دیابتی.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت بعد از عمل  هنری بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2022/Aug/14/مراقبت بعد از عمل هرنی.pdf

لیست اخبار صفحه :1
    آخرین بروز رسانی : 02 اسفند 1401