برای مشاهده پمفلت آموزشی انوکساپارین بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/انوکساپارین.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت از فیکساتور بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/12/مراقبت از فیکساتور.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت بعد از گچ اسپایکا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/12/گچ اسپایکا.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت بعد از تعویض مفضل زانو بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/12/تعویض مفصل زانو.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت بعد از شکستگی ساق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/12/پمفلت شکستگی ساق.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت بعد از پارگی تاندون دست بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/12/پارگی تاندون دست.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت از گچ یا آتل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2022/Aug/14/مراقبت از گچ و آتل.pdf

 

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی مراقبت بعد از تعویض مفصل زانو بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2022/Aug/14/مراقبت بعد از تعویض مفصل زانو.pdf

لیست اخبار صفحه :1
    آخرین بروز رسانی : 02 اسفند 1401